Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ NEDİR?

Yabancı dillerin öğretiminde uluslararası bağlamda standartların sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bugün, Avrupa dillerinin öğretimi başta olmak üzere tüm dünya genelinde en çok başvurulan kaynak CEFR'dır (Common European Framework of References for Languages / Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi). Dil düzeylerinin tanımlandığı ve dil becerileri kapsamında kazanımların yer aldığı CEFR’e göre hedef dili öğrenen bir yabancı öğrenci “dil bilgisi, sözcük bilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri” bağlamında öğrenimini tamamlar ve hedef dilin “yetkin kullanıcısı” düzeyine erişir. 

Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi'ne göre düzey tanımları şu şekildedir:

 

                Temel Kullanıcı

A1

Somut ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, kendileri hakkında (örneğin; nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir.  Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve de yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.

A2

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda sık kullanılan ifadeleri/deyimleri ve cümleleri anlayabilir. Bilinen, alışılmış konular ilgili doğrudan bilgi alışverişi söz konusu olduğunda basit düzeyde iletişim kurabilir. Geçmişi, eğitimi, çevresi ve gereksinimleri hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimlerini karşılayabilir.

 

Bağımsız Kullanıcı

B1

Öğrenilen dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaşılabilecek çoğu zorlukların üstesinden gelebilir. Açık ve anlaşılır bir dille konuşulduğunda iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen konularda konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Bildiği ya da ilgi duyduğu konularda kendini basit ancak bağlantılı fikirlerle ifade edebilir. Yaşadığı olaylar ve deneyimleri hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini ve planlarını temel gerekçeleriyle açıklayabilir.

B2

Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları anlayabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde akıcı ve doğal bir dil kullanarak ana dilli konuşurlarıyla iletişim kurabilir.

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerine değinebilir.

 

Yetkin Kullanıcı

C1

Farklı yapılarda uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve metin içinde yer alan dolaylı anlatımları ve imaları kavrayabilir. Fazla zorlamadan kendini doğru sözcük ve ifadelerle anında ve akıcı bir dille ifade edebilir. Dili, toplumsal, mesleki ve akademik amaçlar doğrultusunda etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir.

C2

Duyduğu veya okuduğu her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetleyebilir, yorumlayabilir, bir sunumda verilmek istenen argüman ve düşünceleri kendi bakış açısından eleştirebilir. Kendini, çok akıcı ve net bir şekilde, çok karmaşık durumlarda bile en ince söz sanatlarını farklılaştırarak ifade edebilir.

 

"Akademik Türkçe"

“Akademik Türkçe” eğitimi ile öğrenciler akademik yaşamları boyunca her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliğe sahip olacaklardır. Üniversitemiz özelinde, örgün öğretim ve açıköğretim programlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim görecek olan uluslararası öğrencileri bölümlerine hazırlamak, farklı alanlarda öğrenim görecek öğrencilere alan terminolojisi kazandırmak, bu bağlamda öğrencilerin akademik yaşamları boyunca gereksinim duyacakları ileri okuma-yazma-dinleme becerileri edindirmek gibi amaçlar “Akademik Türkçe” kursunun öğretim tasarımına yön vermektedir.

 

Türkçe